OpsRea
homeonasusluginowoscido pobraniakontakt
baner

Od 1 kwietnia nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących. Nowe przepisy mają zastąpić obowiązujące tzw. "rozporządzenie 2008". Obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) z dniem 1 kwietnia 2013 r. traci moc. Aby zapewnić ciągłość regulacyjną w zakresie przepisów dotyczących m. in. terminów i zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących MF przygotował projekt rozporządzenia. Przygotowany projekt nawiązuje pod względem zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych do regulacji obowiązującej. Doprecyzowano, że obowiązkowy przegląd techniczny kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata (zamiast "dokonuje się co 24 miesiące"), tak by umożliwić podatnikom dokonywanie przeglądów w terminach wcześniejszych. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano moment, od którego biegnie termin na obowiązkowy przegląd tj. dzień fiskalizacji kasy oraz sposób liczenia terminu przeglądu. Terminy, o których mowa, są liczone zgodnie ze sposobem określonym w art. Łatwiej będzie założyć żłobek Rząd wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Po zmianie przepisów założenie żłobka ma być dużo łatwiejsze. Służyć ma temu przede wszystkim zmniejszenie wkładu własnego gminy przy ubieganiu się o dotację z budżetu na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego - gmina wyłoży jedynie 20 proc. z własnych pieniędzy (obecnie musi pokryć połowę kosztów). Co więcej, nie tylko gmina będzie mogła ubiegać się o pomoc od państwa. Ustawa poszerzy krąg uprawnionych podmiotów o osoby fizyczne i osoby prawne. Zmienią się także przepisy dotyczące dziennych opiekunów. Już nie tylko gmina będzie mogła ich zatrudniać, co skutkować ma zwiększeniem ich liczby. Rząd zaproponował także wprowadzenie przepisów umożliwiających zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej żłobków i klubów dziecięcych. Będą mogły zorganizować ją zarówno gminy, jak i podmioty niepubliczne. "Zmiana pozwoli na dokonywanie wspólnych zakupów, wspólnej obsługi finansowej, księgowej oraz kadrowej. Skutkiem tego będzie obniżenie kosztów funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego. Kwestia stworzenia podstaw prawnych takiego działania była wielokrotnie podnoszona przez gminy" - deklarują wnioskodawcy w uzasadnieniu. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749). Aby ograniczyć nadużycia związane z nierzetelnym dokonywaniem przeglądu kasy w projekcie rozszerzono zakres obowiązkowego przeglądu technicznego o konieczność wpisów jego wyniku wraz z zaleceniami do książki kasy oraz dołączenia dokumentu potwierdzającego wykonanie tego przeglądu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2013 roku. Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 4 lutego 2013 r.

przewijanieprzewijanie

Łatwiej będzie założyć żłobek

Rząd wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Po zmianie przepisów założenie żłobka ma być dużo łatwiejsze. Służyć ma temu przede wszystkim zmniejszenie wkładu własnego gminy przy ubieganiu się o dotację z budżetu na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego - gmina wyłoży jedynie 20 proc. z własnych pieniędzy (obecnie musi pokryć połowę kosztów). Co więcej, nie tylko gmina będzie mogła ubiegać się o pomoc od państwa. Ustawa poszerzy krąg uprawnionych podmiotów o osoby fizyczne i osoby prawne. Zmienią się także przepisy dotyczące dziennych opiekunów. Już nie tylko gmina będzie mogła ich zatrudniać, co skutkować ma zwiększeniem ich liczby. Rząd zaproponował także wprowadzenie przepisów umożliwiających zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej żłobków i klubów dziecięcych. Będą mogły zorganizować ją zarówno gminy, jak i podmioty niepubliczne. "Zmiana pozwoli na dokonywanie wspólnych zakupów, wspólnej obsługi finansowej, księgowej oraz kadrowej. Skutkiem tego będzie obniżenie kosztów funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego. Kwestia stworzenia podstaw prawnych takiego działania była wielokrotnie podnoszona przez gminy" - deklarują wnioskodawcy w uzasadnieniu.

przewijanieprzewijanie

KALENDARIUM


15 lutego - podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej
15 lutego - I rata podatku od środków transportowych
15 lutego - deklaracja DT-1 (deklaracja na podatek od środków transportowych)
15 lutego - informacja podsumowująca VAT-UE (papierowa)
OpsRea - biuro racunkowe;
  • ul. Legionowa 42 F 05-270 Marki
  • tel 606-429-156
  • NIP 524 23 94 382
  • Finanse i księgowość - Doradztwo biznesowe